Công nhận – Chỉ định phòng Phân tích thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và được các Bộ ngành công nhận, chỉ định:

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng –  Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP)

2. Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 260)

3. Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chưng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực phân bón (theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP)

4. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (19/2019/BYT-KNTP)

5. Tổng Cục môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận  đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 194)