Công nhận – Chỉ định

Cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nhiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và được Tổng cục TĐC chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn 18 loại phương tiện đo nhóm 2. Được công nhận theo hệ thống quản lý chất lượng phòng hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017

1. Chứng nhận lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

2. Chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

3. Chứng nhận lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Đo điện trở tiếp đất)

4. Hệ thống quản lý chất lượng phòng hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017