Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM ĐỒNG THÁP
DONG THAP VERIFICATION AND TESTING CENTER
Địa chỉ: Số 130, phường Mỹ Phú, thành phô Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Email: dovetecvn@gmail.com
Mã số thuế: 1400 128 091
Tel: (0277) 3 851 833 – 3 851 911     Fax: (0277) 3 852 731