Hoạt động Kiểm định – Hiệu chuẩn

1. Chức năng nhiệm vụ
– Thực hiện dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nuớc về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
– Thực hiện các hoạt động đánh giá, giám định chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khoa học công nghệ khác như: dịch vụ tư vấn về đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm; tư vấn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, giải thuởng chất lượng, áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, tư vấn xây dựng tiêu chuẩn, tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường, tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống thiết bị đo lường, dịch vụ nghiên cứu, bảo trì, sửa chữa, bảo duỡng, hiệu chỉnh kỹ thuật các phương tiện do, lập barem bồn bể, hợp tác sản xuất kinh doanh các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,…

2. Hoạt động cung cấp dịch vụ
2.1. Kiểm định đo lường
a) Kiểm định đo lường khối lượng
– Cân bàn
– Cân đồng hồ
– Cân Kỹ thuật
– Cân Phân Tích
– Cân Đĩa
– Cân Ô tô.
b) Kiểm định đo lường điện – điện từ
– Công tơ điện 1 pha Kiểu cảm ứng
– Công tơ điện 1 pha Kiểu điện tử
– Phương tiện đo điện tim
c) Kiểm định đo lường áp suất
– Huyết áp kế lo xo
– Áp kế
– Huyết áp kế thủy ngân
d) Kiểm định đo lường dung tích
– Ca đong, bình đong
– Đồng hồ đo nước lạnh
– Cột đo xăng dầu
– Xitec ô tô
d) Kiểm định đo lường độ dài Taximet.
2.2. Hiệu chuẩn:
Hiệu chuẩn đo lường khối lượng như: Hiệu chuẩn cân thông dụng; Hiệu chuẩn quả chuẩn cấp chính xác M1, F1.

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*