Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Sáng ngày 26/8, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Kế hoạch số 323/KH-SKHCN về việc thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ về tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày. Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phòng.

Theo đó, Kế hoạch đề ra đối với tập thể phải tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Trang phục gọn gang, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Hằng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các phòng, đơn vị trực thuộc./.

Trúc Ly

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*