Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TTKĐKN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTKĐKN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTKĐKN ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển;

Hội đồng Xét tuyển viên chức của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2, như sau:

– Thí sinh đủ điều kiện: 02 thí sinh.

– Thí sinh không đủ điều kiện: 01 thí sinh.

 (Có danh sách đính kèm)

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm được biết./.

Thông báo và danh sách >> Tải về

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*