Về việc công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quí 3/2022

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Căn cứ Nghị định  số163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TTBTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2022

Số liệu công khai kèm theo >> Tải về

 

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*