Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TTKĐKN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTKĐKN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTKĐKN ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc phê duyệt kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức.

Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức, như sau:

– Tổng số thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển:  02 thí sinh.

– Số thí sinh trúng tuyển: 00 thí sinh.

(Kèm theo Danh sách).

Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang Thông tin điện tử của đơn vị (https://dovetec.vn).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thông báo đến các thí sinh được biết/.

Đính kèm thông báo >> Tải về

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*